ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ на умовах публічного договору (оферта)

Це є офіційною та публічною пропозицією фізичної особи - підприємця Залєвської Валентини Валеріївни, надалі - «Виконавець», укласти даний договір з будь - якою зацікавленою особою, надалі - «Замовник», далі спільно іменуються - «Сторони», окремо - «Сторона» на умовах публічного договору (оферти) опублікованого на Інтернет ресурсі за доменною адресою https://bebestschool.com/mashenka. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх замовників незалежно від їх статусу без надання переваги одному замовнику перед іншим.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Публічний договір (оферта) - публічна пропозиція Виконавця надати послугу на умовах даного договору, опублікована на офіційному Інтернет ресурсі за доменною адресою https://bebestschool.com/mashenka, направлена та адресована будь-якій особі або електронне повідомлення Замовнику через месенджери (Viber, WhatsApp, тощо) / електронну пошту, якщо останній немає можливості ознайомитися через електронний ресурс Виконавця.
Замовник - особа, яка отримує послугу Виконавця на умовах даного договору.
Виконавець - фізична особа - підприємець Залєвська Валентина Валеріївна, яка надає послугу на умовах даного договору.
Акцепт – повне і безумовне прийняття пропозиції Замовником щодо укладання даного договору. Акцепт здійснюється після ознайомлення з умовами договору, шляхом заповнення Замовником форми замовлення (записати дитину), розташованої на Інтернет сайті за доменною адресою https://bebestschool.com/mashenka / оформлення замовлення через оператора Виконавця / відправлення Виконавцю замовлення шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Виконавця, яка вказана в цьому договорі. Замовлення (записати дитину) - інформація для укладення договору про надання послуги на умовах публічного договору (оферти) розміщена у відповідному розділі Інтернет ресурсі за доменною адресою https://bebestschool.com/mashenka.
Послуга - заняття з дошкільної освіти, що надаються Виконавцем Замовнику в межах договору одноразово / неодноразово (абонемент) в усній / письмовій формі, очній формі, індивідуальних / групових заняттях, інше.
Очна (денна, вечірня) - форма навчання Замовником в приміщенні місцезнаходження Виконавця, що передбачає проведення навчальних занять і практичної підготовки в присутність Виконавця на умов даного договору.
Інтернет ресурс Виконавця - Інтернет сайт з доменною адресою https://bebestschool.com/mashenka, інший ресурс або сервіс Виконавця, на якому знаходиться Публічний договір (оферта), інформація щодо послуги, в т.ч. сайт, мобільний додаток, веб -клієнт, до якого має доступ Клієнт.
Абонемент - термін дії (період часу), впродовж якого Виконавець зобов'язаний на умовах даного договору надати Замовнику послугу, яка оплачена Замовником. Термін дії (період часу) дорівнює строку / кількості надання послуги, обумовленої на Інтернет ресурсі Виконавця. Контент - результати інтелектуальної діяльності Виконавця, в тому числі: тексти, статті, презентації, шаблони, лекції, виступи, промови, аудіовізуальні твори, відео курси, фонограми, зображення, знаки для товарів та послуг, комерційні позначення і фірмові найменування, логотипи, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інші об'єкти, що розміщуються на веб - сайті та Інтернет - ресурсах Виконавця, до яких наданий доступ Замовнику в результаті Акцепту.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
2.1. Виконавець надає Замовнику послугу, обумовлену на Інтернет ресурсі Виконавця, а Замовник зобов'язується своєчасно її оплатити відповідно до умов даного договору.
1 2.2. Послуга надається відповідно до вимог договору згідно обраної Замовником послуги. Виконавець надає Замовнику послугу, керуючись своїм професійним досвідом.
2.3. Ціни, зміст, строки, форма та інші суттєві умови надання послуги опубліковуються на Інтернет ресурсі Виконавця або надсилається Замовнику засобами електронного зв'язку.
2.4. У випадку здійснення оплати Замовником послуги Виконавця згідно пункту 6.2. договору, яка не є актуальною, Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника, запропонувати актуальну послугу (за наявності), та / або повернути кошти, якщо послуга не може бути надана. В будь - якому випадку відповідальність, додаткові витрати та ризики щодо оплати не актуальної послуги несе сам Замовник.
2.5. Форма надання послуг: одноразово / неодноразово (абонемент) в усній / письмовій формі, очній формі, індивідуальних / групових заняттях, з використанням навчальних матеріалів.
2.6. У випадку відсутності Замовника на занятті не з вини Виконавця, кошти не повертаються та послуга вважається наданою.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Усі умови договору та інші умови обумовлені на Інтернет ресурсі Виконавця є обов'язковими для Сторін з моменту Акцепту Замовником.
3.2. Якщо Замовник не згоден з умовами даного договору, він не повинен здійснювати Акцепт та користуватися послугою.
3.3. Якщо Замовнику не відомі чи не зрозумілі будь-які суттєві умови послуги чи договору, він зобов'язаний звернутися письмово до Замовника щодо уточнення. В іншому випадку він не має права посилатися, що йому не відомі чи не зрозумілі суттєві умови послуги чи договору та з цієї підстави птися від договору після Акцепту.
3.4. Замовник, який Акцептував договір, вважається ознайомленим з ним та з усіма іншими умовами обумовленими на Інтернет ресурсі Виконавця з обсягом, кількістю, переліком послуг, строками, вартістю послуги та додаткових послуг за їх наявності.
3.5. Прийняттям пропозиції (Акцепт) укласти договір, здійснюється шляхом заповнення Замовником форми замовлення (записати дитину), розташованої на Інтернет сайті за доменною адресою https://bebestschool.com/mashenka / оформлення замовлення через оператора Виконавця / відправлення Виконавцю замовлення шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Виконавця, яка вказана в цьому договорі, що і є рівносильним договору, підписаному обома сторонами.
3.6. Замовник послуги, який приймає (акцептує) пропозицію щодо укладення даного договору, зобов'язаний повідомити про себе інформацію, необхідну для його укладення (ПІБ, номер телефону, місце проживання, паспортні дані, електронну адресу, інші дані на вимогу Виконавця).
3.7. У випадку, коли Замовнику стали відомі умови договору від третіх осіб та він має намір придбати послугу Виконавця, він має спочатку ознайомитись та прийняти умови цього договору шляхом Акцепту.
3.8. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця про зручні для нього електронні засоби зв'язку.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ
4.1. Умовами надання послуги є:
4.1.1. замовник цілком і повністю ознайомлений, і безумовно згоден з умовами даного договору, що підтверджується Акцептом;
4.1.2. прийняття пропозиції (Акцепт) Замовником щодо укладання договору;
4.1.3. оплата Замовником послуги Виконавця;
4.1.4. ознайомлення та повна згода Замовника з умовами Політики конфіденційності з захисту персональних даних.
4.2. Замовнику в межах договору, надається послуга одноразово / неодноразово (абонемент) в усній / письмовій формі, очній формі, індивідуальних / групових заняттях, інше, Виконавцем або з залучення третіх осіб.
4.3. Вебінари / заняття / інше, можуть бути записані Виконавцем та до них може бути наданий доступ Замовнику на строк надання послуги для повторного ознайомлення.
4.4. За даним договором також можуть надаватись послуги, індивідуальної усної / письмової консультації.
4.5. За відсутності зауважень з боку Замовника в строк, визначений п. 4.6 Договору, послуги вважаються наданими своєчасно належним чином та не потребує підписання Акту приймання - передачі наданих послуг.
4.6. У випадку наявності у Замовника претензії щодо строку, кількості або якості послуги, він зобов'язаний її направити негайно, в будь-якому випадку не пізніше 3 (трьох) календарних днів з моменту її виникнення, в письмовій формі на електронну адресу Виконавця, зазначену в цьому Договорі.
4.7. Такі претензії приймаються письмово та розглядаються Виконавцем протягом 10 календарних днів з дати отримання претензії. За результатом розгляду претензії Виконавець приймає рішення про задоволення претензії та виправлення результатів послуг за цим договором або відмову у задоволенні претензій.
4.8. Політика конфіденційності з захисту персональних даних міститься на Інтернет ресурсі Виконавця та є невід'ємною частиною даного договору. Здійснення Акцепту підтверджує факт ознайомлення Замовника з положеннями Політики конфіденційності з захисту персональних даних та надання ним згоди на їх обробку.
4.9. Послуга надається відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» зі змінами, при цьому послуга може бути надана на будь-якій мові, зручної для Сторін на прохання Замовника.
4.10. Виконавець має право припинити надання послуги, якщо у Замовника є заборгованість перед Виконавцем з оплати послуги. При цьому Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за таке припинення.
4.11. Інформація та всі матеріали, в тому числі на електронних носіях, аудіо та відеозаписи, надані Замовнику Виконавцем в рамках цього договору можуть бути використані виключно для особистого користування Замовником без права передачі (платно чи безоплатно) третім особам. У випадку, якщо Замовник допустить розповсюдження вказаної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем в формі штрафу в розмірі 1000% від вартості послуги, сплаченої Замовником за цим Договором.
4.12. Часом вчинення будь-яких дій (угод) в рамках даного договору є київський час, якщо інше не зазначено на Інтернет ресурсі.
4.13. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання послуги та розірвати договір в односторонньому порядку без повернення грошових коштів Замовника, з правом відключення Замовника від Інтернет ресурсів або припинення навчання, в разі порушення Замовником умов даного договору. Зазначеними порушеннями в тому числі є публікація Замовником в Інтернет ресурсах Виконавця, в коментарях або в чатах в ході надання послуги інформації, забороненої цим договором, недостовірної, неправдивої інформації щодо Виконавця або отриманої послуги, в тому числі розпалює міжнаціональні конфлікти, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших замовників або Виконавця, публікація інформації в Інтернет ресурсах Виконавця, яка не стосується тематики послуги або публікація рекламної інформації. У разі виявлення такого факту Замовник сплачує Виконавцю штраф у в розмірі 1000% від вартості послуги, сплаченої Замовником за цим Договором.
4.14. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку без повернення сплачених Замовником грошових коштів в разі встановлення факту передачі реквізитів для отримання послуг третім особам, в тому числі шляхом передачі індивідуального посилання (URL) для участі вебінару/ занятті / інше, поширення Замовником інформації та матеріалів, одержаних ним у зв'язку з отриманням послуги.
4.15. Виконавець має право надавати послугу самостійно або з залученням третіх осіб. При цьому відповідальність перед Замовником несе Виконавець.

5. СТРОК ТА КІЛЬКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГИ
5.1. Строк та кількість надання послуги зазначається на Інтернет ресурсі Виконавця та може погоджуватись з кожним окремим Замовником, в залежності від умов надання послуги (порядок проведення навчання, тривалість уроків тощо).

6. ЦІНА ТА ОПЛАТА ПОСЛУГИ
6.1. Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів, здійснює оплату послуги Виконавця на підставі рахунку в готівковій або безготівковій формі на банківський рахунок Виконавця.
6.2. Замовник має право здійснити оплату без наданого Виконавцем рахунку у випадку наявності у Замовника достатньої інформації щодо актуальної послуги, вартості послуги та суттєвих умов Договору.
6.3. Виконавець не несе відповідальність за послуги третіх осіб щодо застосуванням платіжних інструментів та операторів платіжних систем, та має право відмовити Замовнику у наданні послуги у випадку неотримання оплати від Замовника, якщо оплата була здійснена останнім через таких посередників, та кошти не були отримані Виконавцем. Будь-які ризики щодо перерахування коштів на рахунок Виконавця несе Замовник до моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця.
6.4. У разі, якщо Замовник здійснив часткову оплату за послугу без узгодження на часткову оплату з боку Виконавця, Виконавець має право відмовитися від надання послуги та повернути протягом 5 (п'яти) банківських днів часткову оплату.
6.4.1. У разі, якщо Замовник здійснив часткову оплату послуг, попередньо узгоджену з Виконавцем, шляхом обміну електронними повідомленнями (листами) надісланих на електронну адресу (e-mail) сторін, залишок ціни послуг Замовник сплачує не пізніше одного робочого дня до дати надання послуги.
6.5. Замовник має право в будь-який час змінити оплачену послугу і перейти з придбаної послуги на іншу послугу з більшою вартістю, в рамках одного продукту (послуги), за умови доплати різниці у вартості послуги. У такому випадку, Виконавець виставляє додатковий рахунок і перехід на іншу послугу здійснюється на наступний день після отримання повної оплати.
6.6. Заняття проводяться згідно з розкладом групи. Якщо батьки забирають дитину пізніше строку завершення занять, для Замовника починає діяти послуга "Няня на годину"; обсяг послуги "Няня на годину" - не менше 60 хв.; вартість послуги вказана на сайті Виконавця https://mashenka.bebestschool.com/.
6.7. Здійснення оплати вважається зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
7.1. Виконавець має право:
7.1.1. вносити зміни та доповнення до умов договору. Повідомлення про такі зміни та доповнення публікуються на офіційному Інтернет ресурсі Виконавця не менш, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до їх введення в дію;
7.1.2. самостійно визначати вартість послуги;
7.1.3. припиняти надання послуги Замовнику, який порушує умови цього договору;
7.1.4. зберігати та обробляти інформацію, яку він отримує в процесі надання послуги;
7.1.5. залучати до надання послуги третіх осіб, при цьому відповідальність за якість та кількість послуг перед Замовником несе Виконавець;
7.1.6. самостійно визначати методи навчання;
7.1.7. отримувати від Замовника будь - яку інформацію, необхідну для надання послуги.
7.1.8. відмовитися від подальшого надання послуги, на умовах даного договору;
7.1.9 У разі, якщо ступінь соціалізації, фізична, моральна та психологічна підготовка не дозволяє проводити заняття у групі або рівень такої підготовки є проблематичним для виконання зобов'язань Виконавця перед іншими клієнтами у групі, Виконавець має право відмовитись від надання послуг Замовнику, або Виконавець має право перевести студента на індивідуальні заняття за погодженням сторін, або запропонувати допомогу спеціаліста, який може проводити з клієнтом додаткові корекційні індивідуальні заняття.
7.1.10. Якщо у дитини є ознаки ГРЗ, ГРВІ чи інфекційних захворювань, Виконавець має право відмовитися від надання послуг Замовнику та не допустити дитину до занять на період хвороби.
7.2. Виконавець зобов'язаний:
7.2.1. з моменту сто відсоткової оплати Замовником послуги Виконавця, надавати послугу в строк та кількості, на умовах даного договору;
7.2.2. вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Замовником, а також інформації про Замовника та отриману ним послугу; 7.2.3. своєчасно реагувати на запити Замовника;
7.2.4. своєчасно надавати доступ до Контенту послуги;
7.2.5. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
8.1. Замовник має право:
8.1.1. отримання послуги на умовах даного договору з моменту сто відсоткової оплати Замовником послуги;
8.1.2. отримання від Виконавця відомостей про здійснену послугу у порядку, встановленому законодавством;
8.1.3. відмовитися від отримання повідомлень / листів від Виконавця. В такому випадку Виконавець не несе відповідальність за не отримання актуальної інформації Замовником щодо послуги;
8.1.4. відмовитися від подальшого отримання послуги, на умовах даного договору;
8.1.5. за умови отримання індивідуальної послуги, ініціювати зміну часу (дати) отримання послуги не пізніше ніж за вісім годин до моменту отримання послуги, поінформувавши Виконавця та отримавши належне підтвердження. У випадку відміни Замовником надання послуги, у час коли послуга повинна надаватися, вона вважається наданою;
8.1.6. у разі, якщо Замовник отримує послугу у групових заняттях і був відсутній через хворобу, що підтверджується лікарняним листом, Замовнику може бути надано заняття на заміну пропущеного. При цьому таке заняття надається замовнику за умов: а) що є вільні місця і з обов'язковим попереднім узгодженням такого заняття. б) у Замовника є оплаченний діючий абонемент. Кількість таких занять не перевищує кількості пропущених занять. У разі неможливості надати таке заняття, Замовнику надається консультація тривалістю не більше 30 хвилин. Час таких консультацій не підсумовується.
8.2. Замовник зобов'язується:
8.2.1. здійснити оплату послуги після ознайомлення з умовами договору, що підтверджується Акцептом;
8.2.2. своєчасно повідомляти Виконавця про зміну реквізитів, які були зазначені Замовником. 8.2.3. використовувати Контент, інформацію та матеріали тільки в особистих цілях і для особистого використання та не розповсюджувати Контент, отриманий в ході надання послуги. 8.2.4. використовувати надану послугу індивідуально;
8.2.5. знайомитися с актуальною версією договору при кожному вході на Інтернет ресурс Виконавця.
8.2.6. компенсувати збитки та виплатити штраф в разі порушення майнових та немайнових прав інтелектуальної власності та авторських прав на Контент Виконавця. У випадку виявлення факту порушення майнових та немайнових прав інтелектуальної власності та авторських прав на Контент Виконавця, на першу вимогу Виконавця припинити таке порушення.
8.2.7. не здійснювати публікацій в Інтернет ресурсах Виконавця, в коментарях або в чатах в ході надання послуги інформації, забороненої цим договором, недостовірної, неправдивої інформації щодо Виконавця або отриманої послуги, в тому числі тієї, яка розпалює міжнаціональні конфлікти, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших споживачів або Виконавця, публікацій інформації в Інтернет ресурсах Виконавця, яка не стосується тематики послуги або публікацій рекламної інформації.
8.2.8. не записувати Контент на відео та/чи аудіо носії, в тому числі з метою передачі третім особам або комерційного розповсюдження.
8.2.9. дотримуватись «Правил поведінки на уроках, заняттях, тощо, Виконавця».
8.2.10. замовник повинен забезпечити дитину змінним взуттям та одягом, що підходить за сезоном.
8.2.11. якщо дитині в період занять потрібний перекус чи напої, Замовник забезпечує дитину їжею та напоями самостійно.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Виконавець та Замовник несуть відповідальність за порушення умов цього договору відповідно до цього договору та чинного законодавства України.
9.2. Всі суперечки по договору між Виконавцем і Замовником вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди - згідно з чинним законодавством України.
9.3. Якщо Замовник з будь - яких обставин, які не залежать від Виконавця, не отримує послугу в обумовлені строки, послуга вважаються наданою Виконавцем належним чином.
9.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного договору, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. 9.5. Виконавець має право перенести строки надання послуги у випадку виникнення обставин, які не залежать від нього (хвороба, технічні роботи провайдера, що унеможливлюють зв'язок із Замовником, тощо) при умові попередження Замовника не менш ніж за 3 години до початку надання послуги. При цьому, час та дата перенесення погоджується з Замовником шляхом направлення електронного повідомлення. 9.6. Виконавець не гарантує абсолютну безпомилковість послуги і дає гарантію того, що зробить всі розумні зусилля й міри задля мети недопущення цього. Якщо Замовник виявить помилки або неточності, які сталися з вини Виконавця, Виконавець за наявної можливості безкоштовно виправляє зроблені помилки в найкоротший термін.
9.7. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в порядку, визначеному чинним законодавством України.
9.8. У разі виникнення у Замовника скарг і пропозицій, він може звернутися до Виконавця з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім'я та прізвище, а також зворотну адресу, відправивши її на електронну адресу, вказану в цьому договорі. Виконавець, отримавши письмову заяву / скаргу Замовника, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову відповідь.
9.9. Спори між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
9.10. У разі зміни контактних даних Замовника протягом дії договору він зобов'язаний повідомити про це протягом 20 днів на електронну адресу, зазначену нижче.
9.11. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за не отриману вигоду останнього, незалежно від джерела її походження.
9.12. За порушення умов п. 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8 Замовник сплачує Виконавцю штраф в розмірі 1000% від вартості оплаченої послуги та компенсує понесені збитки та не отриману вигоду. 9.13. Сторони за власним бажанням можуть добровільно здійснювати зберігання договору у паперовій формі.
9.14. Замовник усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за функціонування програмних засобів, за допомогою яких надається послуга, а також надання послуги зв'язку.

10. ПОЛІТИКА ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГИ.
10.1. Замовник має право відмовитися від договору в односторонньому порядку за умови виконання пункту 10.3. договору.
10.2. Повернення коштів у разі відмови від договору (п. 10.1) здійснюється в розмірі 100% вартості оплаченої Замовником послуги, якщо послуга не надавалась, не проведено жодного уроку з навчання, Виконавцем не надавалися матеріали Замовнику і Замовник не отримував Контент послуги.
10.3. Повернення грошових коштів за умовами п. 10.2. договору, що надійшли в рахунок оплати послуги, проводиться за письмовою заявою Замовника, яка направляється на електронну пошту Виконавця, не пізніше 10-ти робочих днів до дати початку надання послуги, зазначеної в цьому договорі. У заяві про повернення повинні бути викладені причини, через які Замовник вимагає повернути кошти, реквізити для переказу грошових коштів (з яких здійснювалась оплата) і додається копія документа, що посвідчує особу Замовника та копія документа про оплату послуги.
10.4. Умови повернення грошових коштів: 1) заяву про повернення коштів направлено Виконавцю у строк, визначений в п.10.3. цього розділу; 2) Замовник надав інформацію в повному обсязі в порядку, визначеному в п. 10.3. цього розділу. При відсутності одного або декількох зазначених у цьому пункті умов Виконавець має право відмовити в задоволенні вимоги Замовника.
10.5. Рішення про повернення коштів або про відмову в поверненні коштів приймається Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Виконавцем письмовой заяви Замовника.
10.6. Сторони не мають права на розірвання договору в односторонньому порядку, крім випадків передбачених чинним законодавством та цим договором.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, рішення органів державної влади та управління, які унеможливлюють надання послуг, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
11.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.
11.3. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.
11.4. У разі, коли дія форс - мажорних обставин триває більше 60 днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
12.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття Замовником пропозиції (Акцепт) щодо укладання договору та у будь - якому випадку діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
12.2. Визнання недійсними окремих пунктів договору не тягне недійсність усього договору.
12.3. Договір може бути оформлений у письмовій формі.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
ФОП Залєвська Валентина Валеріївна Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань N2556 000 0000 109571 від 28.11.2013 р. Витяг з реєстру платників єдиного податку від 09.02.2016 року N1615533405958 Реквізити для оплати: UA453220010000026008310083372 в Акціонерне товариство "УНІВЕРСАЛ БАНК" , МФО 322001 РНОКПП: 3299814442 Місцезнаходження 65023, Одеська обл., м. Одеса, вул. Льва Толстого, буд. 7. Адреса для листування: support@bebestschool.com Тел: +380684586866
Записать ребенка
mashenka@bebestschool.com
Нажимая, вы принимаете условия Соглашения
Made on
Tilda